In 2030 werd kwart Drentse energie opgewekt door zonne- en windenergie

DRENTHE – De gemeenteraden, provinciale staten en algemeen besturen van de waterschappen in de regio Drenthe, hebben de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 regio Drenthe vastgesteld. Dat betekent dat in 2030 een kwart van het energiegebruik in Drenthe werd opgewekt door windenergie en grootschalige zonne-energie. Dat is 3,45 Terawattuur (TWh), waarvan al 2,255 TWh gerealiseerd of in aanbouw is, vergund is of de vergunningverlening in procedure is. 

De RES 1.0 regio Drenthe is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke partners, jongeren, netbeheerders en overheden. Adviezen van inwoners zijn meegenomen in de RES 1.0. Al voor het Klimaatakkoord formuleerden de Drentse overheden ambities om de CO2-uitstoot terug te dringen en in 2050 energieneutraal te zijn en geen aardgas meer te gebruiken. Alle gemeenten van de RES-regio Drenthe onderzochten wat hun potentie is voor de opwek van elektriciteit door windenergie en grootschalige zonne- energie. Dit had geleid tot de gezamenlijke Drentse ambitie van 3,45 TWh. Omdat het elektriciteitsnetwerk in Drenthe werd uitgebreid en 64 procent van de energieprojecten al is gerealiseerd, is deze ambitie haalbaar en realistisch op weg naar 2030. 

Gemeentelijke beleid
Gemeenten en provincie vertalen de ambities en gemaakte afspraken in de RES in hun beleid, zoals omgevingsvisies, verordeningen en omgevingsplannen. Plannen voor energieprojecten worden getoetst aan gemeentelijk en provinciaal beleid.

Zorgvuldig en meervoudig ruimtegebruik 
Een afspraak in de RES 1.0 is dat overheden zorgvuldig omgaan met het Drentse landschap en de ruimte. Zon-op-dak had daarom de voorkeur. Windenergie en zon-op-land zijn echter ook nodig om de doelstelling van 3,45 TWh te realiseren. Een andere afspraak is dat werd gestreefd naar meervoudig ruimtegebruik, zoals zonnepanelen op grote daken van agrarische bedrijven, bedrijfshallen, parkeerplaatsen of zandwinplassen en langs wegen.

Inwoners 
De gemeenten in Drenthe betrekken inwoners bij het uitdenken en realiseren van concrete projecten die voortvloeien uit beleid. Zonne- en windenergie zijn onderdeel van beleid waarin ook randvoorwaarden voor ontwikkelaars zijn opgenomen. Zo moeten ontwikkelaars van zonne- en windenergie omwonenden bij hun plannen betrekken en werd er gestreefd naar 50 procent lokaal eigendom waarbij inwoners en/of lokale bedrijven mede-eigenaar zijn van het energieproject.

Landelijke opgave 
Op 1 juli 2021 hebben alle RES-regio’s (30 in totaal) hun al dan niet vastgestelde RES 1.0 ingeleverd bij het Nationaal Programma RES. In elke RES staat de bijdrage beschreven aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord om in 2030 in Nederland 35 TWh elektriciteit op te wekken door windenergie en grootschalige zonne-energie. Tevens is aangegeven wat de betekenis van de bijdrage is voor de energie-infrastructuur. Verder levert elke regio, als onderdeel van de RES, een Regionale Structuur Warmte (RSW) op, waarin regionale afstemming plaatsvindt over warmtevraag en het duurzame warmteaanbod. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) analyseert als onafhankelijke partij alle RESsen 1.0. Naar verwachting komt eind dit jaar de monitor van PBL uit.

Meer informatie 

De RES 1.0 van de regio Drenthe is te vinden op www.energievoordrenthe.nl Op deze website en het virtuele festivalterrein staat meer informatie over de RES en de RES-regio Drenthe.

Reizen Laos