Meer eenzaamheid en kwetsbare ouderen in Drenthe

EMMEN – Steeds meer mensen in Drenthe zijn eenzaam. Ook is er sprake van een toename van het aantal kwetsbare ouderen in de provincie.

Dit blijkt uit recente cijfers van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. In het najaar van 2020 hebben 4400 volwassenen en 5490 ouderen deelgenomen aan dit grootschalige gezondheidsonderzoek van de GGD. 

Bij beide groepen ziet de GGD een achteruitgang in psychosociale gezondheid. Bij volwassenen is dat een verschuiving van lichte naar matige eenzaamheid. Bij ouderen is dat vooral een toename van emotionele eenzaamheid. Ook ziet de GGD dat mensen minder regie ervaren op hun eigen leven. Uit de resultaten van 2020 blijkt ook dat volwassenen tussen de 19 en 35 jaar vaker psychisch licht ongezond zijn en een verhoogd risico hebben op angst en depressie. 

Het aandeel rokers en zware drinkers is gedaald ten opzichte van 2016. Ook in de groep ouderen is een daling te zien van het percentage zware drinkers. Daarnaast ziet de GGD bij ouderen een daling van ernstig overgewicht. 

In de Gezondheidsmonitor is gevraagd naar de impact van corona. In de uitkomsten ziet de GGD dat de coronacrisis vooral negatieve invloed had op het sociaal emotioneel welbevinden. Relatief veel volwassenen en ouderen gaven aan meer angstproblematiek, depressie, eenzaamheid en stress te kennen door corona. Kijkend naar de veranderingen tussen 2016 en 2020 valt ook een verslechtering op van psychosociale gezondheid. De toename van psychosociale kwetsbaarheid bij ouderen past in dit beeld. 

GGD Drenthe neemt de Gezondheidsmonitor iedere 4 jaar af om zoveel mogelijk te weten te komen over de gezondheid, het welbevinden en leefstijl van de Drentse inwoners. De GGD gebruikt de gegevens om gemeenten te adviseren over lokaal gezondheidsbeleid. Alle resultaten van het onderzoek vindt men op www.GezondheidsGegevensDrenthe.nl. 

Via De Zuidenvelder

Reizen Laos