Steeds meer groene energie in Drenthe

EMMEN – Een kwart van de Drentse energie moet in 2030 worden opgewekt dor zonne- en windenergie. Dat staat in de Regionale Energiestrategie (RES), die is vastgesteld door alle Drentse gemeenteraden, provinciale staten en de algemeen besturen van de waterschappen.

De RES is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke partners, jongeren, netbeheerders en overheden. Adviezen van inwoners zijn ook meegenomen. 

Al voor het Klimaatakkoord formuleerden de Drentse overheden ambities om de CO2-uitstoot terug te dringen en in 2050 energieneutraal te zijn en geen aardgas meer te gebruiken. Alle gemeenten van de RES-regio Drenthe onderzochten wat hun potentie is voor de opwek van elektriciteit door windenergie en grootschalige zonne- energie. Dit had geleid tot de gezamenlijke Drentse ambitie van 3,45 TWh. Omdat het elektriciteitsnetwerk in Drenthe werd uitgebreid en 64 procent van de energieprojecten al is gerealiseerd, is deze ambitie haalbaar en realistisch op weg naar 2030.

Gemeenten en provincie vertalen de ambities en gemaakte afspraken in de RES in hun beleid, zoals omgevingsvisies, verordeningen en omgevingsplannen. Plannen voor energieprojecten worden getoetst aan gemeentelijk en provinciaal beleid. Een afspraak in de RES 1.0 is dat overheden zorgvuldig omgaan met het Drentse landschap en de ruimte. Zon-op-dak had daarom de voorkeur. Windenergie en zon-op-land zijn echter ook nodig om de doelstelling te realiseren. Een andere afspraak is dat werd gestreefd naar meervoudig ruimtegebruik, zoals zonnepanelen op grote daken van agrarische bedrijven, bedrijfshallen, parkeerplaatsen of zandwinplassen en langs wegen.

De gemeenten betrekken inwoners bij het uitdenken en realiseren van concrete projecten die voortvloeien uit beleid. Zonne- en windenergie zijn onderdeel van beleid waarin ook randvoorwaarden voor ontwikkelaars zijn opgenomen. Zo moeten ontwikkelaars van zonne- en windenergie omwonenden bij hun plannen betrekken en werd er gestreefd naar 50 procent lokaal eigendom waarbij inwoners en/of lokale bedrijven mede-eigenaar zijn van het energieproject.

Via De Zuidenvelder

Reizen Laos