Waterschap Vechtstromen ligt goed op koers

EMMEN – Waterschap Vechtstromen ligt goed op koers bij het realiseren van de doelen op het gebied van schoon, voldoende en veilig water en de inzet van middelen daarvoor. Dat is af te leiden van de begroting voor 2022-2025.

Dagelijks bestuurslid Wim Stegeman ziet dat Vechtstromen koersvast en scherp aan de wind vaart, ook tijdens de corona-epidemie: ,,We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving vanuit onze taken veilig, voldoende en schoon water. Ook werken we samen met onze partners hard aan de grote opgaven op het gebied van klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. Wel zien we dat deze belangrijke opgaven veel investeringen vergen, terwijl er wereldwijd schaarste aan goederen en grondstoffen is, wat de prijzen opdrijft. Bovendien is er krapte op de arbeidsmarkt en liggen de energieprijzen hoog. Deze ontwikkelingen en risico’s zullen op korte termijn het behalen van onze doelstellingen niet verhinderen. Voor de langere termijn is het echter wel degelijk een aandachtspunt en we blijven de ontwikkelingen dan ook actief monitoren.”

Vechtstromen blijft de komende jaren inzetten op het uitvoeren van structurele droogtemaatregelen om water beter vast te houden in de bodem en de grondwaterstanden op peil te houden. Stegeman: ,,Dit doen we samen met partners en grondeigenaren. Ook inwoners kunnen hierbij helpen, bijvoorbeeld door tegels uit de tuin te halen en de regenpijp af te koppelen. In 2021 zijn we gestart met het opzetten van een nieuw maaibeleid bij het onderhouden van sloten, beken en andere watergangen. Daarbij dragen we bij aan schoon en voldoende water en droge voeten voor inwoners, landbouw, industrie, natuur en recreatie.  Dit beleid werd in consultatie met belanghebbenden vormgegeven. Volgend jaar vindt de besluitvorming hierover plaats. De verwachting is dat er beleid en/of regelgeving komt om het stikstofvraagstuk langjarig aan te pakken. Vechtstromen anticipeert hier al op door op korte termijn de omslag te maken naar de inzet van materieel dat niet bijdraagt aan de stikstofuitstoot.’’

Via De Zuidenvelder