Bewonersgroep adviseert over besteding deel opbrengsten windturbines

EXLOO – De bewonersadviesgroep (BAG) die eerder de gemeente Borger-Odoorn had geadviseerd over de opzet van het gebiedsfonds met daarin geld vanuit de overheid, is nu door de initiatiefnemers van het windpark gevraagd te adviseren over de verdeling van de particuliere gelden die vanuit de opbrengsten van de windturbines komen. 

De initiatiefnemers stellen 15 jaar lang 50 cent per geproduceerde megawattuur per jaar ter beschikking aan de lokale samenleving. Bij het voorbereiden van een advies over de verdeling van deze gelden houdt de adviesgroep rekening met de uitkomsten van de enquête die de initiatiefnemers van de windturbines voor de zomer onder inwoners hebben gehouden.

Voor de zomer is door vertegenwoordigers van de twee windparken in Borger-Odoorn, Duurzame Energieproductie Exloërmond en Raedthuys Pure Energie, een open en verkennend gesprek gevoerd met de BAG. De wens van de initiatiefnemers van de windturbines is om met behulp van de inmiddels opgedane kennis en ervaring van de BAG te komen tot een gedragen advies voor de besteding van de particuliere gelden. De BAG-leden hebben toegezegd de initiatiefnemers te willen helpen en werken de komende maanden met elkaar een advies uit.

Samenstelling
In de BAG zitten vertegenwoordigers van alle kernen in het gedefinieerde effectgebied van de windturbines in Borger-Odoorn. Voor het advies aan de initiatiefnemers is ook een vertegenwoordiger van het aangrenzende gebied in de gemeente Stadskonaal aangeschoven. Ook daar ervaren inwoners de effecten van de windturbines in Borger-Odoorn. Op dit moment is daarmee sprake van een vertegenwoordiging van acht kerngebieden in de BAG. De adviesgroep werd voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, de vertegenwoordigers worden in hun eigen kerngebied weer ondersteund door een kerngroep. De inwoners die deelnemen aan de kerngroepen hebben zichzelf hiervoor aangemeld en vormen gezamenlijk een zo breed mogelijke afspiegeling van de inwoners in het gebied.

Eerste overleg
De BAG is na de zomer een eerste keer bijeen geweest om over het advies te praten. De leden hebben met elkaar afgesproken dat adviezen met een meerderheid van stemmen tot stand komen. De eerste uitkomst van de dialoog is het advies om aan elk deelnemend kerngebied 1/8 deel van de gelden die vrijkomen vanuit de opbrengsten van de windturbines ter beschikking te stellen. De adviesgroep gaat mee in de wens van de initiatiefnemers om de gelden aan te wenden voor het versterken van de leefbaarheid van het gebied. Wat de BAG betreft komt er dan wel ruimte om binnen nog nader te bepalen kaders per kerngebied een eigen invulling te kiezen. Op die manier kon een kerngroep ervoor kiezen om hun hele budget, of een gedeelte daarvan, specifiek te besteden aan bijvoorbeeld de verduurzaming van woningen.

De komende maanden werkt de BAG verder aan een advies met kaders voor dit op te richten fonds. Het streven is om nog voor de zomer van 2022 dit advies aan te kunnen bieden, ruim op tijd voor de initiatiefnemers om een besluit te nemen voordat de eerste gelden op basis van de productie in 2022 beschikbaar gesteld kunnen worden.

Via De Nieuwsbode