Een miljoen euro naar Groninger boeren voor schoon en voldoende water

NOORD-GRONINGEN – De provincie Groningen stelt samen met waterschap Noorderzijlvest ruim 1 miljoen euro beschikbaar aan agrariërs, zodat ze kunnen investeren in de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en in het vasthouden van regenwater op landbouwgrond.

De subsidie gaat naar het project Uitvoeringsstimulans ten behoeve van water- en bodemkwaliteit, waarmee LTO Noord agrariërs adviseert en begeleidt om passende investeringen te doen. Dit geldt voor agrariërs in het Groninger gebied van waterschap Noorderzijlvest.

Klimaatverandering

LTO Noord start in september met het project. Agrariërs kunnen zich dan bij LTO aanmelden en subsidie aanvragen voor maatregelen die het wegspoelen van gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen naar het oppervlaktewater verminderen. Dit zorgt voor schoner oppervlaktewater. Daarnaast is de subsidie beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan de vermindering van de effecten van klimaatverandering. Door in tijden van langdurige regenval het regenwater vast te houden, kunnen droge perioden overbrugd worden.

Bundelen van wensen

Een gebiedscoördinator van LTO Noord gaat agrariërs adviseren bij het bundelen van wensen, plannen en maatregelen. Hierbij worden ook koppelingen gemaakt met al lopende projecten, zoals Schoon Erf, Schoon Water, Spaarbodem en Weide en Water. Er is ruimte voor 40 adviesbezoeken waarin de behoeften van agrariërs in kaart worden gebracht en konsrijke maatregelen op bedrijfsniveau worden bepaald. De gebiedscoördinator ondersteunt ook bij het aanvragen van subsidie.

Vruchtbare bodem

Binnen dit project is verder subsidie beschikbaar voor in ieder geval 110 agrariërs die daadwerkelijk investeringen kunnen doen in materialen, machines of de bodem. Deze investeringen zorgen volgens de initiatiefnemers onder andere voor een gezondere en vruchtbare bodem, een betere waterhuishouding en minder afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen.

LTO Noord maakt in september via www.schoonerfschoonwater.nl de start van het project bekend.

Via De Ommelander

Reizen Laos