Extra opvangplaatsen moeten druk op Ter Apel verlichten

GRONINGEN – Het kabinet had vanwege op de verhoogde instroom van vluchtelingen en de onder druk stondende opvanglocaties alle provincies gevraagd om extra opvangplaatsen voor vluchtelingen en huisvesting voor vergunninghouders. 

De provinciale regietafel vluchtelingen Groningen biedt in reactie op het verzoek van het kabinet een aantal locaties aan voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting van vergunninghouders. Dat werd gesteld in een gezamenlijk communiqué van de Groninger gemeenten, de provincie Groningen, de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Zoals al bekend is gemaakt worden in Farmsum voor maximaal zes maanden circa 150 asielzoekers opgevangen om de druk op Ter Apel te verlichten. Op middellange termijn werd gestreefd om extra locaties te ontwikkelen voor ongeveer 190 asielzoekers. De betreffende gemeenten zullen hier, zodra de locatie door alle partijen akkoord is bevonden, nader over communiceren. De regietafel kijkt de komende tijd of er aanvullende opvanglocaties mogelijk zijn. Het COA draagt zoals gebruikelijk is de kosten voor het gereed maken van deze locaties.

Huisvesting
Op de langere termijn zal een aantal gemeenten locaties proberen te ontwikkelen voor de huisvesting van vergunninghouders (vreemdelingen met een verblijfsvergunning), waarbij het uitgangspunt gezien de volkshuisvestelijke krapte is dat er sprake is van aanvullende, gemengde huisvesting voor vergunninghouders en Groningers. Duurzame bouw is hierbij het uitgangspunt, ook voor tijdelijke woningen. Het ontwikkelen van extra woonruimte is niet mogelijk zonder financiële hulp van het Rijk. De provincie Groningen en het Rijk streven er dan ook samen naar dat de regio deze financiële ondersteuning kon ontvangen voor de totstandkoming van extra woningen. De gemeente Eemsdelta werd de komende jaren ontzien met betrekking tot het huisvesten van vergunninghouders vanwege het reeds bestondende tekort aan zogenaamde ‘wisselwoningen’ voor de grote versterkingsoperatie.

Via De Nieuwsbode