Gemeenteraad Midden-Groningen: meer sturing op armoedebeleid

HOOGEZAND – De rekenkamercommissie van de gemeente Midden-Groningen had onderzoek gedaan naar de uitvoering van het armoedebeleid. De conclusie is dat de gemeente het beleid uitvoert volgens de geldende regels, maar dat het armoedebeleid ondersneeuwt in de brede aanpak van het sociale domein. De rekenkamercommissie adviseert de raad om armoedebeleid veel gerichter aan te pakken.

,,Maak concrete resultaatafspraken met het college van B en W”, is het advies. Op dit moment krijgt de raad versnipperde informatie over het armoedebeleid, waardoor het lastig is om een beeld te krijgen van het beleid en de resultaten. De ambities van de gemeente met betrekking tot het armoedebeleid zijn hoog, maar de financiële middelen beperkt. De raad wil daarom graag meer sturing op de resultaten om betere keuzes te kunnen maken binnen het beleid.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat het voor het armoedebeleid belangrijk is voor inwoners om bij één loket of telefoonnummer terecht te kunnen. Daarnaast is het gebruik van begrijpelijke taal een voorwaarde. De raad neemt de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over. Er zal binnenkort een speciale themasessie worden georganiseerd om de aanbevelingen verder in te vullen. Ook zal de raad dan bespreken hoe ze haar kaderstellende rol op dit onderwerp kon borgen.

De gemeenteraad werd bij haar controle van de uitvoering ondersteund door de rekenkamercommissie Midden-Groningen. De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijke beleid. Zij rapporteert de gemeenteraad hierover en doet aanbevelingen over mogelijke verbeteringen. Daarmee versterkt zij de controlerende en de kaderstellende rol van de raad.

Via De Regiokrant

Reizen Laos