Groningen niet in beroep tegen gasbesluit

NOORD-GRONINGEN – De Groninger overheden gaan niet in beroep tegen het gasbesluit van minister Blok. Wel leggen ze belangrijke punten over versterking en schadeafhandeling bij minister Blok en minister Ollongren op tafel.

Over de hoogte van de gaswinning had minister Blok besloten dat de NAM in het komende gasjaar maximaal 3,9?miljard kuub aardgas?in een qua temperatuur gemiddeld jaar mag winnen. Dit is ruim onder het volume dat het Kabinet in 2018 verwachtte te moeten winnen. De sluiting van het Groningenveld is voorzien voor 2023 of 2024. Groningen had zich hiervoor lange tijd hard gemaakt en blijft erop aandringen dit zo snel mogelijk te doen.

Versterking

,,Groningers ondervinden nog dagelijks problemen die hun leven beheersen”, stellen de Groninger overheden. De regio had met de ministers dan ook afspraken gemaakt over de versterking. ,,Hiermee is een belangrijke stap gezet, maar een groot deel van de problemen van onze inwoners rondom schade en versterken zijn nog niet opgelost”, aldus de regio. Men doet daarom een beroep op minister Ollongren om de beoordelings- en uitvoeringscapaciteit te vergroten en ook belangrijke randvoorwaarden zoals funderingsproblematiek bij versterking op te lossen.

Schade-afhandeling

Gaat het om de schade-afhandeling, dan ondersteunt de regio de mogelijkheden die het Instituut Mijnbouwschade Groningen zoekt om de snelheid van de schade-afwikkeling op te schroeven. De regio wijst de minister er op dat het wettelijk bewijsvermoeden een belangrijk uitgangspunt is. De regio ziet dat inwoners wijzigingen in gebiedsafbakening ervaren als niet uit te leggen ongelijke behandeling en dat het tot sociale onrust leidt. De regio houdt minister Blok verantwoordelijk voor de manier waarop schade werd afgehandeld en vraagt de minister passende maatregelen te nemen om ongelijkheid op te heffen. ?

Via De Ommelander