Meer kwetsbare ouderen in Drenthe

DRENTHE – Volwassenen (19 tot en met 64 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder) in Drenthe ervaren hun gezondheid positiever dan vier jaar geleden. Wel is er meer eenzaamheid en ziet GGD Drenthe een toename van kwetsbaarheid bij ouderen. Dit blijkt uit recente cijfers van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. In het najaar van 2020 hebben 4400 volwassenen en 5490 ouderen deelgenomen aan dit grootschalige gezondheidsonderzoek van de GGD. 

Bij beide groepen ziet de GGD een achteruitgang in psychosociale gezondheid. Bij volwassenen is dat een verschuiving van lichte naar matige eenzaamheid. Bij ouderen is dat vooral een toename van emotionele eenzaamheid. Ook ziet de GGD dat mensen minder regie ervaren op hun eigen leven. Uit de resultaten van 2020 blijkt ook dat volwassenen tussen de 19 en 35 jaar vaker psychisch licht ongezond zijn en een verhoogd risico hebben op angst en depressie. 

Volwassenen zijn minder gaan roken en drinken 
Het aandeel rokers en zware drinkers is gedaald ten opzichte van 2016. Ook in de groep ouderen is een daling te zien van het percentage zware drinkers. Daarnaast ziet de GGD bij ouderen een daling van ernstig overgewicht.

Coronacrisis had negatieve invloed op sociaal emotioneel welbevinden 
In de Gezondheidsmonitor is gevraagd naar de impact van corona. In de uitkomsten ziet de GGD dat de coronacrisis vooral negatieve invloed had op het sociaal emotioneel welbevinden. Relatief veel volwassenen en ouderen gaven aan meer angstproblematiek, depressie, eenzaamheid en stress te kennen door corona. Kijkend naar de veranderingen tussen 2016 en 2020 valt ook een verslechtering op van psychosociale gezondheid. De toename van psychosociale kwetsbaarheid bij ouderen past in dit beeld.

Met deze gegevens adviseert de GGD de Drentse gemeenten
GGD Drenthe neemt de Gezondheidsmonitor iedere vier jaar af om zoveel mogelijk te weten te komen over de gezondheid, het welbevinden en leefstijl van de Drentse inwoners. De GGD gebruikt de gegevens om gemeenten te adviseren over lokaal gezondheidsbeleid.

Over de Gezondheidsmonitor
Het onderzoek is onderdeel van de landelijke ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen’. Alle GGD’en in Nederland versturen gelijktijdig vragenlijsten aan de inwoners van hun regio. Hiermee levert de monitor informatie op over de gezondheid op regionaal en nationaal niveau. Deze keer werd de monitor afgenomen tijdens de COVID-pandemie.

Via De Nieuwsbode

Reizen Laos