Provincie Groningen boekt positief resultaat van €23,4 miljoen

GRONINGEN – De provincie Groningen had de jaarstukken over 2020 gepresenteerd. Het jaar werd afgesloten met een positief besteedbaar saldo van afgerond € 23,4 miljoen. 

Met de jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af aan Provinciale Staten over het in 2020 uitgevoerde beleid en de bestede middelen.  

Overschot
Het overschot van €23,4 miljoen ontstaat voor het grootste deel doordat in 2020 een aantal projecten en activiteiten niet volledig uitgevoerd is. Hierdoor zijn de beschikbare budgetten niet volledig uitgegeven. Het gaat hier om een bedrag van €17,7 miljoen. Van dit bedraag is ongeveer 35% gerelateerd aan de coronacrisis. Gedeputeerde Staten stellen voor dat bedrag te besteden aan het continueren van deze projecten en activiteiten in 2021. Ook stelt het college voor om €1,4 miljoen beschikbaar te stellen voor bos en hout, zoals met Provinciale Staten is afgesproken. Het deel van het resultaat dat daarna overblijft, werd meegenomen bij de behandeling van de Kadernota 2021-2025.

Ontwikkelingen
Het accent van het provinciaal beleid ligt op het vormgeven van drie grote transities in de samenleving: de energie- en klimaattransitie, de economische transitie en de landbouwtransitie. Het was een bijzonder jaar en om de ondernemers tegemoet te komen, had de provincie €11,5 miljoen beschikbaar gesteld via het Coronafonds. Ook was er, net als in 2019, veel aandacht voor de gaswinnings- en stikstofproblematiek.

Belangrijkste resultaten
De belangrijkste resultaten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar zijn:

* Leefbaarheid: de Regiodeal Oost-Groningen is met het Rijk gesloten, waarmee €30 miljoen beschikbaar komt.

* Wonen: de verkoop van kavels in Blauwestad verloopt voorspoedig en de Blauwe Loper is aangelegd.

* Klimaat: de Klimaatagenda Groningen 2030 en het uitvoeringsprogramma Energietransitie zijn vastgesteld, waarin onze ambitie verder reikt dan die van het Nationaal Klimaatakkoord.

* Stikstof: de Groninger Aanpak Stikstof is vastgesteld, waarin we beschreven hebben hoe wij samen met verschillende sectoren in Groningen de stikstofproblemen willen aanpakken.

* Landbouw: het Programma Duurzame Landbouw 2020 – 2024 is vastgesteld en er is een meerjarig programma opgezet voor ketenontwikkeling en verduurzamen van de agroketens.

* Klimaat: in het openbaar vervoer zijn tientallen zero-emissiebussen en HVO-bussen gaan rijden die onder normale omstandigheden (buiten de coronacrisis) tot circa 85% CO2-reductie zouden hebben geleid.

* Erfgoed: het erfgoedprogramma is geactualiseerd en vanuit het Nationaal Programma Groningen is voor de periode 2020-2023 € 20 miljoen beschikbaar gesteld.

* Energietransitie: met het Just Transition Fund is er uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor het Noorden een bedrag van 330 miljoen euro beschikbaar gekomen voor nieuwe banen in de energietransitie.

De planning is dat Provinciale Staten de jaarstukken 2020 behandelen op 26 mei.

Via De Nieuwsbode

Reizen Laos