Provincie Groningen wil deelname aan energietransitie vergroten

GRONINGEN – De provincie Groningen wil dat al haar inwoners mee kunnen doen met de energietransitie.

Het college van Gedeputeerde Staten komt daarvoor met een voorstel voor twee nieuwe financieringsregelingen. Het gaat om een lening voor huishoudens met lage inkomens voor energiebesparende maatregelen. Daarnaast is er het Ontwikkelfonds lokale energie, waarmee de provincie inwoners en energiecoöperaties helpt bij de deelname aan duurzame en lokale energieprojecten. Ook stimuleert de provincie met deze leningen activiteiten om de energietransitie te versnellen en om doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen.

Energiearmoede
Uit onlangs verschenen onderzoek van TNO blijkt dat 550.000 huishoudens in Nederland te maken hebben met energiearmoede. Energiearmoede komt veel voor in de provincie Groningen. Het gaat om huishoudens met een laag inkomen en een slecht geïsoleerd huis. Deze huishoudens hebben vaak moeite om hun maandelijkse energielasten te betalen. Met een steeds verder oplopende gasprijs worden de uitdagingen alleen maar groter. De provincie wil daarom energiearmoede tegengaan door mensen die nu niet in aanmerking komen voor een lening voor energiemaatregelen, wel in die gelegenheid te stellen.

Energiebespaarlening
Hiervoor had de provincie, samen met gemeenten en kredietbanken, de energiebespaarlening ontwikkeld. Via deze regeling kunnen huishoudens met een smalle portemonnee een lening aanvragen voor energiemaatregelen, zoals het isoleren van het huis en het dichten van kieren. De lening van maximaal €2.500,- is aan te vragen tegen gunstige voorwaarden. Met de maatregelen kunnen huishoudens meer besparen dan ze maandelijks betalen aan aflossing en rente (0,9%). Er is budget om maximaal 1000 leningen te verstrekken.

Participatie duurzame energieprojecten
Een ander belangrijk aandachtspunt in de energietransitie is het laten meeprofiteren van inwoners bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, zoals zon- en windparken. Het ontbreekt lokale initiatieven vaak aan kapitaal om vanaf het begin mee te doen in projectontwikkeling. Hiervoor richt de provincie een nieuw ontwikkelfonds op. Het ‘Ontwikkelfonds lokale energie’ moet het voor energiecoöperaties makkelijker maken om vroegtijdig te participeren in duurzame energieprojecten en zorgt er daardoor voor dat inwoners meer kunnen profiteren. Het ontwikkelfonds werd onderdeel van het al bestondende Fonds Nieuwe Doen. Vanuit het fonds is €4,5 miljoen beschikbaar voor energiecoöperaties.

De twee regelingen worden ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. Begin 2022 worden de regelingen opengesteld en volgt meer informatie over de aanvraagvoorwaarden.

Via De Regiokrant