Westerwolde sluit 2020 af met positief resultaat

SELLINGEN – De gemeente Westerwolde sluit 2020 af met een positief resultaat. Hoewel het financiële effect van Covid-19 beperkt is geweest, had de coronacrisis een flinke stempel gedrukt op het (ontwikkel)proces als nieuwe gemeente. 

Hierdoor kon slechts in beperkte mate nadere richting worden gegeven aan de herindelingsprioriteiten en het gebiedsgericht werken Ondanks het positieve resultaat verwacht de gemeente dat de komende jaren tekorten ontstonden. Het positieve resultaat is vooral behaald omdat in 2020 door het coronavirus niet overal invulling aan kon worden gegeven. Veel activiteiten konden niet doorgaan, werkzaamheden zijn uitgesteld of vertraagd en er is bespaard op overheadkosten. Een deel van de middelen die zijn overgehouden, zullen daarom dit jaar gebruikt worden.

Investeringen
De financiële aandacht blijft zich de komende jaren richten op het sociaal domein. Daarnaast moet de gemeente de komende jaren flink investeren in het openbaar gebied om de achterstanden in onderhoud weg te werken. Ook moeten er investeringen worden gedaan in de onderwijshuisvesting en overige gemeentelijke gebouwen.

Bijdrage vanuit Rijk onzeker
Onzekere factor blijft de ontwikkeling van het Gemeentefonds. Door een mogelijke herverdeling van gelden vanuit het Rijk richting de gemeente valt in de toekomst een lagere bijdrage te verwachten, terwijl de uitgaven zullen stijgen. Het college van burgemeester en wethouders verwacht daarom dat inkomensverhogende maatregelen noodzakelijk zijn om in de toekomst een sluitende begroting te kunnen presenteren.

De gemeenteraad neemt op 7 juli een besluit over de jaarrekening en de eerste bestuursrapportage.

Via De Nieuwsbode

Reizen Laos