Schriftelijke vragen fractie SP inzake vertrek wijkagent

Een artikel in de Eendrachtbode van 21 oktober vermeldde dat er een wijkagent stopt. Een gemeente met de grootte van Tholen moet beschikken over 5 wijkagenten. De SP had al herhaalde malen gewezen op het belang van herkenbare en benaderbare  wijkagenten. Hoe kon het dat we na al die jaren nog steeds geen invulling hebben gegeven aan deze taakstelling zoals door het ministerie is opgelegd?

De volgende vragen zijn gesteld aan het college:

  1. Is het college bekend met het gegeven dat er (weer) een wijkagent minder is?
  2. Onderschrijft het college het belang van de wijkagent, met name op het gebied van preventie? Indien nee, waarom niet?
  3. Is het college zich bewust van de opdracht vanuit het ministerie dat per 5.000 inwoners een wijkagent moet zijn aangesteld? Waarom is dit tot op heden niet waargemaakt?
  4. Is het college bekend met het feit dat het kabinet in september j.l. 200 miljoen had uitgetrokken voor extra wijkagenten?
  5. Is het college het met de SP eens dat een wijkagent een belangrijke functie had in de hedendaagse samenleving waarin ook op Tholen het risico van ondermijning aanwezig is? Indien nee, waarom niet?
  6. Wat is er de oorzaak van dat er tot op heden, ook voor het vertrek van de wijkagent zoals genoemd in het artikel in de EB, er nog slechts 3 wijkagenten zijn en sommige Thoolese kernen géén wijkagent meer hebben?
  7. Welke stappen gaat het college ondernemen om zo spoedig mogelijk het aantal wijkagenten op het niveau te brengen dat vanuit de overheid is opgelegd?

Via Omroep Tholen